Sklářské tavicí pece všech typů - Produkt

 Teplice  -  Česká republika
Sklářské tavicí pece všech typů
  • Sklářské tavicí pece všech typů
PÁNVOVÉ PECE S REGENERATIVNÍM PŘEDEHŘÍVÁNÍM VZDUCHU
PRINCIP VYTÁPĚNÍ FOSILNÍM PALIVEM:

Pánvové pece shorním ohřevem jsou obvykle navrženy pro 6 – 8 pánví umístěných ve spalovacím prostoru seliptickým půdorysem. Pánve jsou postaveny na podlaze spalovacího prostoru. Pec se vždy vytápí pomocí jednoho ze dvou hořákových vletů u
...

Popis Produkt

PÁNVOVÉ PECE S REGENERATIVNÍM PŘEDEHŘÍVÁNÍM VZDUCHU
PRINCIP VYTÁPĚNÍ FOSILNÍM PALIVEM: 

Pánvové pece s horním ohřevem jsou obvykle navrženy pro 6 – 8 pánví umístěných ve spalovacím prostoru s eliptickým půdorysem. Pánve jsou postaveny na podlaze spalovacího prostoru. Pec se vždy vytápí pomocí jednoho ze dvou hořákových vletů umístěných proti sobě po obou stranách pece. Každý vlet je vybaven 4 – 6 hořáky. 
Plamen z hořáku prochází spalovacím prostorem, spaliny opouštějí pec protějším hořákovým vletem a vstupují do regenerační komory vertikálním výstupními kanály pro spaliny. Obě strany spodní stavby jsou vybaveny vždy jednou regenerační komorou. 
Žáromateriál regenerační výplně a stěn regenerátoru se ohřívá průchodem spalin. Potom se v předem stanoveném okamžiku cyklus obrátí a vyhřátou komorou regenerátoru tepla prochází spalovací vzduch. Teplo z žáruvzdorného materiálu se předává spalovacímu vzduchu, který se přitom ohřívá na 1200 0C.V ústí hořákového vletu se předehřátý vzduch mísí v řízeném směšovacím poměru s fosilním palivem. 
Vysokoteplotní spalovací proces s optimálními parametry plamene a s relativně dlouhou dobou zdržení spalin v peci umožňuje velmi dobrý přenos tepla do pánví. 
Proto se v těchto pecích dosahuje jedné z nejnižších měrných spotřeb energie, ve srovnání se všemi ostatními pánvovými pecemi vytápěnými fosilními palivy. 
Pec pracuje v režimu tavení – čeření – sejití (sestup s teplotou dolů) -dílo. Řízení pece je obvykle poloautomatické, ovšem lze poskytnout i plně automatické řízení, je-li to požadováno. Všechna důležitá data se monitorují a ukládají. 
Odpadní roztavené sklo ze dna pece se shromažďuje ve skelné jímce umístěné ve spodní stavbě mezi regeneračními komorami, která se dle potřeby vyprazdňuje. 
Pec se zakládá ručně nebo speciálním mechanizovaným zakladačem. 

STRUČNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Typické použití: Stolní sklo, osvětlovací sklo 
Typ skla: Sodnovápenaté sklo, olovnatý křišťál (nezbytné je čištění odpadních 
plynů) 
Počet otevřených pánví: 6 – 8 (max. 10) 
Průměr pánví: 600 – 1200 mm 
Palivo: Zemní plyn, topný olej 
Pracovní režim: Práce 8 h 
Tavení 12 – 13 h 
Čeření a ukončení práce 
Měrná spotřeba energie: 6 000 kcal/kg skla a vyšší, což závisí na typu a barvě taveného skla, celkovém tavicím výkonu pece, na typu výroby, podílu střepů, apod.
PÁNVOVÉ PECE S REKUPERATIVNÍM PŘEDEHŘÍVÁNÍM VZDUCHU V OCELOVÝCH REKUPERÁTORECH

PRINCIP VYTÁPĚNÍ FOSILNÍMI PALIVY: 

Tato pánvová pec se obvykle konstruuje pro 1 nebo 2 pánve. Každá pánev je umístěná v oddělené zóně spalovacího prostoru. V každé zóně lze vytvořit specifické (relativně) odlišné tepelné podmínky. 
Každá zóna se vytápí dvěma hořáky pracující se směsí vzduchu a paliva umístěnými nad sebou ve boční stěně pece, blízko přední stěny. 
Oba hořáky jsou neustále zapáleny. V ústí hořáku se předehřátý vzduch přiváděný izolovaným ocelovým potrubím z rekuperátoru) mísí v řízeném směšovacím poměru s fosilním palivem. Plameny, které vystupují z hořáků obtékají kolem pánve a spaliny opouštějí pec otvorem v podlaze pece, odtud proudí pod podlahou, která se jimi ohřívá. Spaliny odcházejí odtahem do kovového rekuperátoru. 
Za rekuperátorem se spaliny směrují do ocelového komína nebo do zařízení na využití tepla a do jednotky filtrace spalin. Ocelové rekuperátory s dvojitým pláštěm se obvykle používají k předehřívání spalovacího vzduchu na cca. 450 0C. 
Pec pracuje v režimu tavení, čeření, odstavení. Řízení pece je obvykle poloautomatické, ovšem lze poskytnout i plně automatické řízení, je-li to požadováno. Všechna důležitá data se monitorují a ukládají. 


STRUČNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Typické použití: Stolní sklo, umělecké sklo. 
Typ skla: Všechny druhy skla (s výjimkou opálového). Pro olovnatý křišťál 
je třeba nainstalovat čištění odpadních plynů. 
Počet otevřených pánví: 1 – 2 
Průměr pánví: 500 – 1000 mm 
Palivo: Zemní plyn, zkapalněný plyn, lehký topný olej 
Pracovní režim: Práce 8 h 
Tavení 12 – 13 h 
Čeření a odstavení 
Měrná spotřeba energie: 1 200 kcal/kg skla a vyšší, což závisí na typu předehřívání spalovacího vzduchu (plynu), teplotě tavení, typu a barvě taveného skla, celkovém tavicím výkonu pece, na typu výroby, podílu střepů, apod.

PŘÍČNĚ PLAMENNÉ PECE S REKUPERATIVNÍM PŘEDEHŘEVEM VZDUCHU
Tato pec je otápěna sadou hořáků spalujících směs horkého vzduchu a paliva, které jsou situovány v podélných bočních stěnách pece. 
Všechny hořáky hoří nepřetržitě. V ústí hořáků se předběžně vzduch (proudí z rekuperátoru izolovaným ocelovým potrubím) mísí v regulovaném poměru směsi s palivem. 
Plamen z hořáků proudí spalovacím prostorem tavící části pece a spaliny opouštějí pec buď jedním odtahovým kanálem v čelní stěně pece, nebo dvěma odtahovými kanály – každý z nich je situován na jedné boční stěně pece. Přes odtahový kanál jsou spaliny vedeny do jednoho nebo do dvou kovových rekuperátorů. Za rekuperátorem jsou spaliny směrovány do komína nebo do zařízení na využití tepla (tímto způsobem se snižuje měrná spotřeba tepla – viz výše) a do zařízení na čištění spalin. 
Menší typy těchto pecí jsou obvykle vybaveny jednostupňovými rekuperátory. Pro předehřev spalovacího vzduchu na teplotu 650 °C se používají ocelové dvouplášťové rekuperátory. 
Velké pece se projektují s ocelovými košovými trubkovými rekuperátory na předhřev vzduchu na teplotu 700 °C nebo s dvoustupňovými rekuperátory (ocelový dvouplášťový rekuperátor + ocelový košový trubkový rekuperátor), který může dosáhnout teplotu předehřátého media 800 °C. Při použití speciálních hořáků je možné přidat třetí stupeň rekuperátoru na předehřev zemního plynu max. na 500 °C. V takovém případě se měrná spotřeba energie přibližuje hodnotám dosahovaným na příčně plamenných pecích s regenerativním ohřevem. 
Výkon pece je možné dále zvýšit instalací elektrického příhřevu, který se doporučuje požít pro zlepšení teplotní homogenity skloviny všech druhů taveného skla. 
Do pecí se obvykle instaluje i bubbling, v místě před čeřícím pásmem. 
U pecí se dvěma odtahovými kanály se používá jeden zakládací přístavek situovaný na čelní zadní stěně pece. Zakládání probíhá v celé šířce vany. 
Kmen je možné zakládat také prostřednictvím dvou (u menších pecí jedním) zakládacích přístavků v čelní zadní stěně, obvykle oscilačními zakladači. 
Zakládání pece s jedním odtahovým kanálem v čelní stěně pece je zajišťována oscilačními zakladači vsázky z jednoho nebo za dvou zakládacích přístavků, kterém jsou situovány v bočních stěnách u čelní stěny. 
Technologický proces tavícího agregátu je plně automatizovaný a řídí se automatickým systémem řízení, který umožňuje řídit sekvenční i kontinuální technologické procesy. 
Řídící systém nabízí dále následující standardní možnosti: Ukládání a třídění naměřených historických dat, vytvoření knihovny uživatelských obrazovek, grafické zobrazení dat ve formě zobrazení trendů, tisk uživatelských práv a výstražnou signalizaci. 
Pracovní část pece se navrhuje podle potřeb zákazníka. 

STRUČNÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Typické použití: Všechny typy výroby 
Typ skloviny: 
Malé pece Sodnovápenáté skloviny 
Velké pece Všechny druhy skloviny (s výjimkou opálového skla) 
Tavící výkon: 3 – 350 t/24 hod 
Tavící plocha: 6 – 160 m2 
Palivo: Zemní plyn, topný olej 
Měrná spotřeba energie: 1200 kcal/kg a vyšší (závisí na teplotě předehřátého vzduchu 
případně zemního plynu) typu a barvě tavené skloviny, druhu 
provozu, poměru podílu přidávaných střepů, tavícím výkonu a 
výkonu elektrického příhřevu. 

PŘÍČNĚ PLAMENNÉ PECE S REGENERATIVNÍM PŘEDEHŘÍVÁNÍM VZDUCHU

PRINCIP VYTÁPĚNÍ FOSILNÍMI PALIVY: 

Pec je vytápěna 3 – 8 hořákovými vlety umístěnými po obou bočních stranách pece. Každý hořákový vlet je vybaven 2 – 4 podvletovými hořáky nebo 2 postraními hořáky, eventuálně 1 – 2 spodními hořáky. Plameny z hořáků procházejí napříč spalovacím prostorem tavící části pece, spaliny opouštějí pec hořákovými vlety na protější straně a vstupují do regeneračních komor na té straně pece. Regenerátory mají regenerační výplň ze žáruvzdorného materiálu. Regenerátory jsou umístěny na obou stranách pece a jsou konstruovány buď jako jednotahové nebo dvoutahové komory. 
Žáromateriál regenerační výplně a stěn regenerátoru se ohřívá průchodem spalin. Potom se v předem stanoveném okamžiku cyklus obrátí (reverzace) a vyhřátou komorou regenerátoru tepla prochází spalovací vzduch. Teplo z žáruvzdorného materiálu se předává spalovacímu vzduchu, který se přitom ohřívá až na 1350 0C.V ústí hořákového vletu se předehřátý vzduch mísí v řízeném směšovacím poměru s fosilním palivem a potom se za optimálních podmínek spaluje ve spalovacím prostoru tavicí části pece. 
Délka plamene a tím i doba zdržení spalin v peci je omezena šířkou pece. Ve srovnání s  
U-plamennou pecí je ztráta tepla u tohoto typu pece vyšší. 
Vzhledem k těmto skutečnostem je měrná spotřeba paliva v příčně plamenných pecích obvykle vyšší než v U-plamenných pecích. Ovšem příčně plamenné pece umožňují lepší nastavení tavicí křivky než U-plamenné pece a konstrukce pece umožňuje stavět pece s výkonem až do 
700 t/24 h. 
Výkon pece lze dále zvýšit instalací elektrického příhřevu, který se doporučuje i kvůli zlepšení teplotní homogenity skloviny zejména v případě tavení barevného skla. 
Do pece se obvykle instaluje i bubbling, a to v místech před zónou čeření skla. 
Zakládací přístavek je instalován v čelní stěně pece. Kmen se optimálně zakládá v celé šířce tavicí vany Zakládání sklářského kmene se může také provádět pomocí dvou zakládací přístavků vybavených oscilačními zakladači. 
Konstrukce pece se matematicky modeluje v oblasti skla a spalovacího prostoru. 
Technologický proces tavicího agregátu je plně automatizovaný a řízený automatickým systémem řízení, který umožňuje řídit sekvenční i kontinuální technologické procesy. 
Řídicí systém nabízí dále následující standardní možnosti: Ukládání a třídění naměřených historických dat, vytvoření knihovny uživatelských obrazovek, grafické zobrazení naměřených dat ve formě zobrazení trendů, tisk uživatelských zpráv a výstražné signalizace. 
Pracovní část pece se navrhuje podle potřeb zákazníka. 

STRUČNÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Typické použití: Obalové sklo, ploché sklo, ornamentové sklo 
Typ skla: Sodnovápenaté sklo 
Tavicí výkon: 160 – 500 t/24 h (až 700 t u procesu Float) 
Tavicí plocha: Obvykle 60 m2 a větší 
Palivo: Zemní plyn, topný olej 
Měrná spotřeba energie: 1150 kcal/kg a vyšší, která závisí na typu a barvě taveného skla, typu 
provozu, poměru podílu přidávaných střepů, tavicím výkonu a výkonu elektrického příhřevu.
ELEKTRICKÉ PECE PRO VÝROBU STOLNÍHO SKLA PRINCIP OHŘEVU: 

V této hluboké elektrické peci se kmen zakládá automaticky na hladinu skla pomocí zakladačů žaluziového typu nebo zakladačem rozdělovacího typu s vysouvacím dopravníkem. 
Zakladač může být vybaven dvěma zásobníky, jedním na sklářský kmen, druhým na střepy a to s vážením každého založeného množství. Tavicí část plně pokrytá vrstvou vsázky zajišťuje dobrou tepelnou izolaci hladiny skla. 
Pec je vytápěna molybdenovými elektrodami zabudovanými v bočních stěnách pece. Optimální rozteč elektrod vytváří teplotní bariéru rozdělující tavicí část vany na horní tavicí 
a čeřící část a spodní stabilizační segment. Držáky elektrod jsou chlazeny vodou.Průtok chladící vody do držáků elektrod se nepřetržitě sleduje. 
Konstrukce systému otopu je matematicky modelována. 
Řídicí systém nabízí dále následující standardní možnosti: Ukládání a třídění naměřených historických dat, vytvoření knihovny uživatelských obrazovek, grafické zobrazení naměřených dat ve formě zobrazení trendů, tisk uživatelských zpráv a výstražnou signalizaci. 
V koruně pece jsou nainstalovány najížděcí plynové (olejové) hořáky, které se používají i jako stabilizační hořáky v případě krátkých výpadků el. proudu.(zařízení hořáků musí být napojeno na náhradní zdroj el,proudu). 
Tavicí část pece je spojena s pracovní částí prostřednictvím ponořeného průtoku se stoupacím kanálem (riser) otápěným tyčovými molybdenovými nebo SnO elektrodami. 
Pro tavení olovnatého křišťálu je vana pece vybavena ve dně zařízením na vypouštění roztaveného olova. 
Pracovní část vany je konstruována dle požadavků zákazníka a umožňuje instalovat feedry a pracovní buňky řady různých typů. 
Pracovní část, feedry a pracovní buňky se mohou vytápět plynem (zemní plyn, zkapalněný plyn)nebo elektřinou.. 

STRUČNÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Typické použití: Stolní sklo 
Typ skla: Sodnovápenaté sklo, barnatý křišťál, olovnatý křišťál 
Barva skla: Bezbarvé sklo 
Palivo: Najížděcí hořáky Zemní plyn, topný olej 
Měrná spotřeba energie: 850 kcal/kg a vyšší, v závislosti na typu taveného skla, tavicím výkonu a podílu střepů.
U-PLAMENNÉ PECE S REGENERATIVNÍM PŘEDEHŘÍVÁNÍM VZDUCHU
Pec se vždy vytápí jedním ze dvou hořákových vletů umístěných vedle sebe na zadní stěně pece. Každý hořákový vlet je vybaven 2 – 4 podvletovými hořáky. 
Plamen z hořákového vletu prochází spalovacím prostorem tavicí části pece, obrací se zpět o 1800, spaliny opouštějí pec druhým hořákovým vletem a vstupují do komory regenerátoru s výplní ze žáruvzdorného materiálu. Regenerátory mohou být zkonstruovány jako jedno jednotahové nebo dvoutahové komory. 
Žáromateriál regenerativní výplně a stěn regenerátoru se ohřívá průchodem spalin. Potom se v předem stanoveném okamžiku cyklus obrátí (reverzace) a vyhřátou komorou regenerátoru tepla prochází spalovací vzduch. Teplo z žáruvzdorného materiálu se předává spalovacímu vzduchu, který se přitom ohřívá až na 1350 0C.V ústí hořákového vletu se předehřátý vzduch mísí v řízeném směšovacím poměru s fosilním palivem a potom se za optimálních podmínek spaluje ve spalovacím prostoru tavicí části pece. 
Dík yysokoteplotnímu spalovacímu procesu s optimálními parametry plamene a relativně dlouhou dobou zdržení spalin v peci se dosahuje velmi dobrého přenosu tepla do surovin v peci. 
Tyto typy pecí proto dosahují jedné z nejnižších hodnot měrné spotřeby energie mezi všemi typy pecí na fosilní paliva. 
Výkon pece lze dále zvýšit instalací elektrického příhřevu, který se doporučuje také pro zlepšení teplotní homogenity skloviny zejména v případě tavení barevného skla. 
Do pece se obvykle instaluje i bubbling, a to v místech před zónou čeření skla. 
Kmen se do pece obvykle zakládá pomocí oscilačních zakladačů kmene z jednoho nebo dvou zakládacích přístavků umístěných v bočních stěnách v blízkosti vletové stěny pece. 
Technologický proces tavicího agregátu je plně automatizovaný a řízený automatickým systémem řízení, který umožňuje řídit sekvenční i kontinuální technologické procesy. 
Řídicí systém nabízí dále následující standardní možnosti: Ukládání a třídění naměřených historických dat, vytvoření knihovny uživatelských obrazovek, grafické zobrazení naměřených dat ve formě zobrazení trendů, tisk uživatelských zpráv a výstražnou signalizace. 
Pracovní část pece se navrhuje podle potřeb zákazníka. 

STRUČNÉ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Typické použití: Obalové sklo, ornamentové sklo 
Typ skla: Sodnovápenaté sklo 
Tavicí výkon: 30 – 500 t/24 h 
Tavicí plocha: Obvykle 20 - 130 m2 
Palivo: Zemní plyn, topný olej 
Měrná spotřeba energie: 850 kcal/kg a vyšší, která závisí na typu a barvě taveného skla, typu 
provozu, poměru podílu přidávaných střepů, tavicím výkonu a výkonu 
elektrického příhřevu.

Cena Produkt

Cena není uvedena

Dotaz

7   produkty