Firmy - Odvodňování půdy - Česká republika

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

KAVYL, spol. s r.o.

Vodohospodářské stavby - revitalizace vodních toků a rybníků Výstavba suchých poldrů a opravy odvodňovacích soustav Protierozní a protipovodňová opatření v krajině Zakládání a obnova mokřadních ekosystémů Vodovodní a kanalizační svody včetně přípojek Monolitické a drátokamenné opěrné zdi, kamenné dlažby Dopravní stavby Výstavba a obnova polní dopravní sítě Opravy a údržba živičných komunikací Zemní práce velkého rozsahu včetně demolic Ekologické stavby Likvidace starých ekologických zátěží Zakládání a obnova prvků ekologické stability krajiny V oblasti sadových úprav a komplexní údržby zeleně se zabýváme údržbou městské zeleně, rekonstrukcemi zámeckých parků a zahrad, výsadbou vzrostlých stromů, zakládáním a rekonstrukcí travnatých ploch, odbornými posudky a ošetřením stromů, rizikovým kácením stromů i za pomoci horolezecké techniky nebo vysokozdvižné plošiny a další. V oblasti dřevovýroby je pro nás klíčová lesnická činnost, těžba dřeva, obchod s kulatinou a řezivem, výroba a prodej stavebního řeziva, výroba a montáž krovů, výroba vibračních podložek, výroba dřevěných přepravných beden a další obalové a transportní techniky ze dřeva, výroba zahradního nábytku a pergoly, výroba a montáž dřevěných plotů a balkónových zábradlí, výroba zařízení na dětská hřiště, výroba informačních tabulí a další.

  • Zahradnické služby a údržba zahrad
  • Návrháři krajiny
  • Pokládání trávníků...

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:Péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech. Těchto hlavních důlních děl je celkem 99.Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením. Správu svěřeného majetku - areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO ) a zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem „Nápravných opatření - LAGUNY OSTRAMO".Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace moravskoslezského kraje – „Příprava území po ukončení hornické činnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA“ a „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“.Péči o majetek ve správě o. z. ODRA - zajišťuje správu svěřeného majetku, jako základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.)Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech.Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelskyV rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.V rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách nebezpečných výstupem důlních plynů. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a objektech v jejich blízkosti.V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.Péči o 14 nemovitých a 3 movité kulturní památky v 5 areálech.

  • Úpravy a rekultivace půdy
  • Rekultivace půdy
  • Odvodňování půdy...
Zpět nahoru