Firmy - Dekontaminace půdy - Česká republika

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

GEMEC - UNION a.s.

Divize stavební konstrukce Jívka – zakázková strojírenská výroba a dodávky: - zakázkové stavební a technologické ocelové konstrukce - kovovýroba, zámečnictví (svařování ruční, automaty v ochranné atmosféře, dělení materiálu střiháním, úkosování, CNC acetylen a plazma přesné výpalky, ohraňování plechů, ruční vrtání, CNC frézování, průběžné tryskání, lisování na výstředníkových lisech) Divize Odštěpný závod Ostrava – výroba, dodávky a služby: - granulát pro technickou likvidaci báňských výsypek - popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek - popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy - zajištění starých důlních děl, opuštěných důlních děl, starých podzemních tunelů, propadlin, tuhnoucí základkovou směsí nahrazující původní horniny - tvárnice pro suché zdění, tvarovky atd. Divize Gemec Žacléř : - práce hornického charakteru, jako například ražby v podzemí pro potřeby vodohospodářů či energetiků (kanalizační stoky, propustě, sběrače, přivaděče či podchody, atd.) - těžba zbytkových zásob černého energetického uhlí povrchovým způsobem (výhřevnost od 11 do 20 MJ/kg, zrnitost 0 – 30 mm) - provádění (na vlastních schválených dekontaminačních plochách) biodegradace a po dosažení potřebné kvality následné zpracování a využití dekontaminovaných materiálů ke stavebně rekultivačním účelům - skrývkové práce a přesun zemních hmot zemními stroji, nákladním vozovým parkem pro transport sypkých a ostatních hmot, kontejnerů a cisternou na foukaný suchý materiál

Dodavatel:

  • Kovové konstrukce pro stavební práce, stavebnictví
  • Prostorová rámová konstrukce, kovová
  • Nosné prvky, kovové, prefabrikované...

DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:Péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech. Těchto hlavních důlních děl je celkem 99.Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením. Správu svěřeného majetku - areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO ) a zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem „Nápravných opatření - LAGUNY OSTRAMO".Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace moravskoslezského kraje – „Příprava území po ukončení hornické činnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA“ a „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“.Péči o majetek ve správě o. z. ODRA - zajišťuje správu svěřeného majetku, jako základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.)Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech.Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelskyV rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.V rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách nebezpečných výstupem důlních plynů. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a objektech v jejich blízkosti.V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.Péči o 14 nemovitých a 3 movité kulturní památky v 5 areálech.

Dodavatel:

  • Úpravy a rekultivace půdy
  • Rekultivace půdy
  • Odvodňování půdy...
Zpět nahoru